Vedtægter

Vedtægter for

Aktiv Fritid Maribo

§1 

Aktiv Fritid Maribo er en forening med hjemsted i Lollland kommune. Foreningens øverste myndighed er årsmødet og ledes af en bestyrelse.

§2

Formålet med Aktiv Fritid er at give tilbud om motionsgivende idræt, samt socialt og kulturelt samvær, primært i dagtimerne.

§3

Aktiv Fritid er medlem af organisationen DFIF. Det er bestyrelsen der beslutter, hvilke organisationer foreningen skal være medlem af.

§4

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som vælges for 2 år af gangen. Bestyrelsen vælges ved simpelt flertal. Har 2 kandidater samme stemmetal, afgøres resultatet ved lodtrækning. Formanden vælges på årsmødet i lige år. Her vælges ligeledes 3 bestyrelsesmedlemmer. I ulige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer. 

Hvert år vælges 1 suppleant. 

Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær senest 4 uger efter årsmødet.

§5

Årsmødet afholdes hvert iår i april. Årsmødet indkaldes ved opslag i Maribohallerne og i Ugeavisen Lolland med 14 dages varsel.

Dagsordenen skal som minimum indeholde:

1) Valg af dirigent

2) Valg af 2 stemmetællere.

3) Formandens beretning.

4) Fremlæggelse af det reviderede regnskab

5) Fastsættelse af kontingent

6) Indkomne forslag

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer

8) Valg af suppleant

9) Valg af revisor.

10) Eventuelt.

Indkomne forslag skal være skriftligt fremsendt til kasserer eller formand, senest en uge før årsmødet.

Ekstraordinært årsmøde kan indkaldes af bestyrelsen eller hvis 30 medlemmer ønsker det. Begæring om ekstraordinært årsmøde skal indeholde begrundet dagsorden. Det ekstraordinære årsmøde skal afholdes senest 3 uger efter anmodningen er modtaget og skal indkaldes med et varsel på mindst 8 dage.

§6

Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december. På årsmødet vælges en revisor blandt foreningens medlemmer. Valget er 1 år af gangen. Kontingent betales senest 1. februar til kassereren. Kontingent dækker 1 kalenderår. Beløbet fastsættes af bestyrelsen og godkendes på årsmødet.

§7

Til ændring af vedtægter og eventuel opløsning af foreningen kræves simpelt flertal af de fremmødte på årsmødet, dog kræver en opløsning af foreningen et ekstraordinært årsmøde senest 3 uger efter det ordinære.

§8

Ved en eventuel opløsning, beslutter årsmødet, hvorledes foreningens aktiver skal fordeles, fortrinsvis til humanitære  formål.

Vedtægterne er gennemgået, revideret og således vedtaget på årsmødet    d. 11. september 2020.

Nyeste kommentarer

11.11 | 17:07

Vil gerne deltage i julefrokosten.

03.11 | 14:54

Hej jeg vil gerne være medlem, men da året snart er gået, venter jeg ti...